Fru Sems valg - undervisningsopplegg

Dette dokumentet forklarer gjennomføring og den faglige bakgrunnen, samt har vedlegg som deles ut til elevene.

Det er to oppgaver; en som møter kompetansemål for vg2 historie og en som møter kompetansemål for vg3 historie.

Spillet Fru Sems valg er et supplement til lærebøker og lærerens undervisning. Spillet eksemplifiserer og levendegjør sentrale tema i kompetansemålene.

 

Estimert tidsbruk

To skoletimer (45 minutter x 2)

Alternativt en skoletime, men det forutsetter at spilling av spillet gjøres som lekse i forkant. Læreren kjenner klassen best, og vil kunne avgjøre hva som er mest hensiktsmessig.

 

Nødvendig utstyr

 • For å spille spillet må hver elev ha pc med nett (for å spille i nettleser), eventuelt laste ned app fra App Store eller Google Play med spillet på pad/ telefon. Spillet er gratis.
 • Papir og blyant til diskusjonsdelen etterpå.

 

Om Fru Sems valg- undervisningsopplegg

Der film og bøker lar deg oppleve hendelser som observatør, kan spill gi deg opplevelser som aktør. I Fru Sems valg er det du, spilleren, som er Fru Sem, en enke som nylig har arvet en tekstilbutikk i Christiania i 1821. Valgene som tas får direkte konsekvens for hvordan fortellingen utvikler seg. Du kan ende med en sekk over hodet, flytende i Bjørvika en kald natt i mars, du kan også bli godt gift, eller du kan posisjonere deg selv og butikken din for stor fremtidig suksess.

I Fru Sems valg møter spilleren det norske bysamfunnet på starten av 1800-tallet. Mange av de gamle idealene fra det tidligere stendersamfunnet var fremdeles tilstede, samtidig som nye idealer og normer knyttet til f.eks. handel, sosial mobilitet og forventinger til kvinner var på vei inn. Global handel var i full sving, likeledes var den industrielle revolusjon i England, noe som var merkbart i norske byer og bygder i blant annet vareutvalget, deriblant tekstilene og moten som bredde seg blant et bredere lag av befolkningen. Samtidig var det store politiske og økonomiske endringer i sving; både en ny union med Sverige, og også helt endrede handelsforhold i Europa og verden.

I spillet Fru Sems valg er du enken Fru Sem som nylig har arvet en tekstilbutikk. Du møter utfordringer som reflekterer tiden. Den største utfordringen er å drive butikken, for det er ikke så lett å vite om du skal drive lovlig, eller om du kanskje må smugle varene. Hva gjør du når du oppdager at tjenestepiken stjeler? Tar du deg tid til å lytte til forklaringen hennes, eller sparker du henne på flekken slik det sømmer seg? Og klarer du å manøvrere byens sosiale liv der det er ball, bedragere og beilere. Et tips er i hvert fall å tenke seg godt om før man takker ja til et frieri.

Spillet bygger tett på historiske kilder.  Personene du møter og anekdotene de forteller, er hentet fra samtidige memoarer. Avissakene er fra 1821, og temperaturen er hentet fra dagboksnotater. Der det er mulig er det lagt inn fotnoter så man kan lese mer eller se kilden.

Fru Sems valg bruker makrohistorisk metode og fortelles fra et kvinneperspektiv, og gir slik et litt annerledes perspektiv enn hva man ofte møter i historiebøker. For de som liker spill med strategi er det mange utfordringer i å balansere butikkdrift med det sosiale spillet i byen.

Det er to undervisningsopplegg.

Det første oppfyller kompetansemålet vg2, historie

 • gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold og menneskers liv
 • sammenlignehvordan demokratiet i antikken og demokratiet i vår tid har gitt mennesker ulike muligheter til demokratisk deltakelse

Det andre oppfyller kompetansemålet vg3, historie

 • reflektereover hvordan teknologiske omveltninger fra den industrielle revolusjonen til i dag har endret menneskers liv og formet forventninger til framtiden
 • gjøre rede forårsaker til at kolonimakter underla seg landområder, og drøftekonsekvenser for mennesker og samfunn i land og områder som ble kolonisert

 

Struktur på gjennomføringen

Velg oppgave avhengig av trinn, og gjennomfør på følgende måte:

Del1: Spille (45minutter)

 • Spill spillet Fru Sems valg (Individuelt) i 30 minutter/ 45 min. La dem ha mulighet til å fortsette senere om de ønsker det

Hensikten med å spille spillet først er å vekke elevens nysgjerrighet for perioden, og gjøre dem interessert i å lese om det de har opplevd, og også reflektere over det.

Del 2: Kunnskapsinnhenting og refleksjon (45minutter)

 • Del klassen i grupper på 3-4 elever.
 • Gi dem informasjonstekstene, samt refleksjonsspørsmålene. La elevene bruke 10-20 minutter på å lese seg opp på temaet i 1820-årene og i dag,
 • La gruppene reflektere i 5 til 10 minutter om oppgaven.
 • Siste ca. 10minutter: diskuter i plenum. Legg særlig opp til at elevene reflekterer over hva som er likt/ ulikt i dag, med for 200 år siden. Der relevant, be dem forsøke å forklare endringer/ ulikheter.

 

Hvem er vi som har laget Fru Sems valg

Vi som står bak Fru Sems valg er det ideelle AS-et Tidvis (https://tidvis.no/ ). Vi er historikere med forskerbakgrunn på perioden, illustratører, og spillutviklere som utforsker hvordan spillet kan brukes til å formidle historie, gjerne med litt andre «briller» enn det som ofte gjøres i fagtekster eller populærkultur. For Fru Sems valg vant Tidvis tre priser under Spillprisen 2022: Beste innovasjon, Årets nykommer og Beste spill: liten skjerm.

VG 2, historie

 

Spørsmål 1 – refleksjon om spillopplevelsen

Hva la du merke til som du tenker er likt/ulikt fra 1820-tallets byliv og i dag? Hvordan synes du forventninger til kvinner har endret seg?

Diskuter i gruppa: Hvilke valg opplevde dere som viktigst for Fru Sem? I hvilken grad tror du disse var reelle dilemmaer for de som drev næring i Kristiania på 1820-tallet? Hva gjorde dere i disse situasjonene, og hvordan gikk det? Hva kunne ha skjedd om dere valgte annerledes?

 

Spørsmål 2-kan gjøres individuelt eller i grupper på tre elever

Kvinner hadde begrenset tilgang til å selv starte eller drive næring i 1821, men noen muligheter var det. Bruk dine erfaringer fra å spille Fru Sem til å svare på

 • Hvilke muligheter, lovlige og ulovlige, hadde kvinner i første halvdel av 1800-tallet til drive næring? Var det noen næringer der kvinner dominerte? Beskriv samfunnets holdninger til kvinner som drev næring.
 • Hvilke muligheter har kvinner i dag for å starte, og eie, bedrift. Er det noen næringer der kvinner dominerer? Beskriv samfunnets holdninger til kvinner som driver næring.
 • Reflekter over endringene i kvinners mulighet til å drive næring, og hvordan har samfunnets holdninger forandret seg?

 

Kunnskapsressurser

 

VG 3, historie

Spørsmål 1 – refleksjon om spillopplevelsen

Hva la du merke til som du tenker er likt/ulikt fra 1820-tallets byliv og i dag? Hvordan synes du forventninger til kvinner har endret seg?

Diskuter i gruppa: Hvilke valg opplevde dere som viktigst for Fru Sem? I hvilken grad tror du disse var reelle dilemmaer for de som drev næring i Kristiania på 1820-tallet? Hva gjorde dere i disse situasjonene, og hvordan gikk det? Hva kunne ha skjedd om dere valgte annerledes?

 

Spørsmål 2– fremvekst av global handel og en moderne markedsøkonomi

På 1800,1900 og 2000-tallet har global handel, altså handel mellom kontinent, vært sentral for økonomien. Handel med andre kontinent har gitt tilgang til flere kunder, og også flere råvarer, og slik gjort det mulig å både selge mer og produsere billigere. 

Global handel vokste frem fra 1600-tallet og gjennom 1700-tallet, men regnes å ha tatt virkelig av utover 1800-tallet. Dette ble muliggjort av teknologisk utvikling som gjorde lange, oversjøiske reiser tryggere. Samtidig gjorde endret politikk både innenriks og mellom land det lettere å handle, både nasjonalt, internasjonalt og globalt. Dette sammenfalt med store endringer i produksjon, kalt den Industrielle revolusjon, der dampdrevne maskiner tok over arbeid, og produserte mer effektivt og billigere enn tidligere.

Spørsmål

1: Med utgangspunkt i erfaringer fra spillet Fru Sems valg, samt det du vet fra annen sekundærlitteratur, diskuter hvordan fremveksten av global handel og de teknologiske endringene ble merkbare for enkeltmennesker i Norge på 1820-tallet. Gi eksempler på hvordan endringene f.eks. i økonomisk politikk, global handel og teknologisk utvikling grep inn hverdagen.

2: I dag er det mange som mener verden står foran en ny kraftig omveltning, tilsvarende det som skjedde for omlag 200 år siden.

Med utgangspunkt i egne erfaringer, og det du vet fra sekundærlitteratur og den pågående samfunnsdebatten, hvem vil du si er dagens Fru Sem og Fru Weismann? Og hvilke utfordringer er det de særlig møter?

 

Kunnskapsressurser